Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

van de Gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend,
handelend onder de naam Werkom, en van de Werkom Diensten B.V. , gevestigd te
Zaanstad (verder te noemen WERKOM).

Deze voorwaarden gelden ook voor alle dochtervennootschappen van WERKOM (in
de zin van artikel 2:23a BW). Een exemplaar van de Algemene voorwaarden is
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen
en overeenkomsten van en met WERKOM.

Het algemene deel van deze algemene voorwaarden wordt geacht deel uit te
maken van alle overeenkomsten tussen WERKOM en opdrachtgevers, tenzij of voor
zover het bijzondere deel met de daarin genoemde branchevoorwaarden van
toepassing is.

ALGEMEEN DEEL

1. Toepasselijkheid

1.1 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend
indien WERKOM deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Een dergelijke
afwijking van de algemene voorwaarden geldt alleen voor de aanbieding c.q.
overeenkomst waarvoor de afwijkende bepaling opgesteld is.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1 Alle door WERKOM gedane aanbiedingen en offertes, daarbij inbegrepen
afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en dergelijke, zijn vrijblijvend
tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
2.2 Een aanbieding of offerte als bedoeld in 2.1 kan door WERKOM te allen tijde
worden herroepen in welke vorm dan ook, tot het moment waarop de wederpartij
de aanbieding heeft aanvaard door schriftelijke kennisgeving daarvan aan een
bevoegde vertegenwoordiger van WERKOM.
2.3 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de op het moment van afgifte
geldende prijzen en omstandigheden. Indien door enige overheidsmaatregel
kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd
voor de aflevering zal WERKOM het recht hebben deze wijzigingen door te
berekenen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van geplaatste orders door
de wederpartij.
2.4 Voor fouten en afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten
en gewichten voorkomend in brochures, offertes en aanbiedingen van WERKOM
is WERKOM niet aansprakelijk.
2.5 De door WERKOM verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties
en dergelijke, blijven haar onvervreemdbare eigendom en mogen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden ter inzage of ter
beschikking worden gesteld.
2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. OVEREENKOMST

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met WERKOM eerst dan
tot stand, doordat een aanbieding of offerte schriftelijk door de wederpartij is
aanvaard of een opdracht schriftelijk door WERKOM is bevestigd dan wel indien
WERKOM de opdracht uitvoert. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn
gekomen op de dag waarop de aanbieding of offerte is aanvaard dan wel de
wederpartij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel nadat door WERKOM
een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
3.2 Indien de aanvaarding van de wederpartij (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is WERKOM
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WERKOM schriftelijk anders aangeeft.
3.3 Indien en voor zover van de onderhavige algemene voorwaarden wordt
afgeweken dienen deze afwijkingen uitdrukkelijk door WERKOM te zijn vermeld
in de schriftelijke aanbieding, offerte, dan wel de opdrachtbevestiging.
3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede
(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens
WERKOM gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers en andere
tussenpersonen, binden WERKOM slechts indien en voor zover deze door een
daartoe bevoegde persoon schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Indien daartoe naar haar oordeel gronden zijn, is WERKOM gerechtigd bij of na
het aangaan van de overeenkomst haar verplichtingen op te schorten en alvorens
(verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen op door WERKOM
te stellen voorwaarden, dat zowel aan de betalings- als aan de overige
verplichtingen voldaan zal worden.
3.6 WERKOM is bevoegd om – indien dit naar haar oordeel noodzakelijk dan wel
wenselijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht – bij de uitvoering van de
overeenkomst derden in te schakelen, waarbij de kosten daarvan aan de
wederpartij zullen worden doorberekend zonder dat daardoor de aan de
wederpartij verstrekte prijsopgaven worden beïnvloed.

4. ANNULERING

4.1 Opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voor zover voldaan is
aan alle hierna genoemde voorwaarden:
a. WERKOM stemt uitdrukkelijk schriftelijk met de annulering in;
b. De annulering dient plaats te vinden voordat WERKOM met de
overeengekomen werkzaamheden is begonnen;
c. De wederpartij betaalt bij wege van schadevergoeding een bedrag dat gelijk
is aan 19% van het voor de te verrichten werkzaamheden of het voor de te
leveren zaken overeengekomen bedrag, tenzij WERKOM aantoont dat de
werkelijke schade hoger ligt en/of (deel)betalingen voor de verrichte
werkzaamheden reeds hebben plaatsgevonden.
4.2 De wederpartij is verplicht WERKOM te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen
van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

5. PRIJZEN

5.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk en uitdrukkelijk als
zodanig door WERKOM aan de wederpartij is kenbaar gemaakt. Alle opgegeven
prijzen zijn exclusief BTW en invoerrechten en exclusief andere belastingen of
heffingen.
5.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht WERKOM niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht of tot het leveren van een deel van de zaken tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.3 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is WERKOM
gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.
5.4 Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een opdracht
door of namens de wederpartij zijn geheel voor haar rekening.

6. LEVERING EN LEVERTIJDEN

6.1 Tenzij in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging anders is vermeld, vindt (af-)
levering van zaken door WERKOM plaats af fabriek, magazijn of opslagplaats.
Als tijdstip van (af-)levering geldt het moment waarop de zaken de fabriek, het
magazijn of de opslagplaats van WERKOM verlaten, dan wel het moment van
mededeling aan de wederpartij dat de zaken ter aflevering gereed liggen. Franco
levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door WERKOM, in de
aanbieding en/of opdrachtbevestiging is vermeld.
6.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij (af-)
levering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze
controle uit te voeren terstond na de mededeling van WERKOM, dat de zaken
ter beschikking van de wederpartij staan.
6.3 Eventuele tekorten of beschadigingen bij (af-)levering, dient de wederpartij op de
afleveringsbon of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden bij gebreke
waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd;
reclames dienaangaande worden alsdan niet meer in behandeling genomen.
6.4 WERKOM is gerechtigd in gedeelten (deelleveranties) te leveren, welke
afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, de wederpartij is alsdan tot betaling
gehouden overeenkomstig artikel 18.
6.5 De in de aanbieding, opdrachtbevestiging en overeenkomst genoemde
levertijden worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zo goed mogelijk in
acht worden genomen, maar zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijd,
ongeacht de oorzaak, geeft de wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding
of ontbinding, dan wel recht op verandering van betalingsvoorwaarden of op
korting, noch recht op annulering van de order, behoudens opzet of grove schuld
aan de zijde van WERKOM.
6.6 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn
afgenomen, dan worden zij voor haar rekening en risico opgeslagen. Alsdan
wordt door de wederpartij een direct opeisbare boete verbeurd van € 1.000,=
(zegge: duizend euro) per dag, zulks naast de door WERKOM in rekening te
brengen opslagkosten. Voor beschadiging en/of bederf van de zaken is
WERKOM niet aansprakelijk.

7. TRANSPORT/VERPAKKING/RISICO VAN ZAKEN

7.1 Het transport en de verzending van zaken geschieden, behoudens
andersluidende afspraak, voor rekening en risico van de wederpartij. De
wederpartij is verplicht zorg te dragen voor het transport op het in de aanbieding
c.q. de orderbevestiging vermelde tijdstip dan wel op een door WERKOM
tenminste 23 uur van te voren aan te zeggen dag of, bij gebreke van een
aanzegging, op de laatste werkdag van de overeengekomen leveringstermijn.
7.2 In afwijking van artikel 7.1 kunnen partijen, doch slechts schriftelijk,
overeenkomen dat het transport voor rekening en/of risico van WERKOM
geschiedt. WERKOM zal alsdan de wederpartij tijdig in kennis stellen van de
datum van vertrek of het te verwachten tijdstip van aankomst op de plaats van
bestemming. De wederpartij is gehouden de zaken terstond na aankomst op de
plaats van bestemming in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan WERKOM
gerechtigd is de aan dit verzuim verbonden kosten van vervoer en opslag door
te berekenen.
7.3 De wijze van verpakking wordt, indien hierover in de aanbieding en/of
opdrachtbevestiging niets is vermeld, door WERKOM bepaald.
7.4 Eventuele additionele wensen van de wederpartij inzake transport en
verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij de meerkosten
daarvan draagt.

8. UITVOERING

8.1 Werkzaamheden worden zoveel mogelijk overeenkomstig de voorschriften,
afbeeldingen, specificaties en/of tekeningen en modellen van de wederpartij
uitgevoerd, indien en voor zover daarvan uit de offerte of aanbieding en/of uit de
opdrachtbevestiging blijkt. Voor zover niet anders is overeengekomen, zijn alle
voor de uitvoering van de opdracht benodigde (hulp-)materialen en speciale
gereedschappen voor rekening van de wederpartij. Deze draagt er voor eigen
rekening en risico zorg voor dat de benodigde zaken, tekeningen en dergelijke
tijdig kosteloos op de juiste plaats en, voor zover nodig, op de juiste wijze
geïnstalleerd ter beschikking van WERKOM staan.
8.2 Door WERKOM vervaardigde afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties
en gereedschappen en dergelijke, blijven haar onvervreemdbare eigendom, ook
indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Hulpmaterialen en speciale
gereedschappen als bedoeld in dit artikel, voor zover eigendom van de
wederpartij, worden geacht om niet aan WERKOM in eigendom te zijn
overgedragen, indien zij nog in de ruimte van WERKOM aanwezig zijn na verloop
van één jaar na uitvoering van de laatste opdracht, waartoe zij hebben gediend.
8.3 De wederpartij is verantwoordelijk voor de goede kwaliteit en deugdelijkheid van
zaken die zij aan WERKOM ter bewerking heeft geleverd.

9. VERZEKERING

9.1 De wederpartij is gehouden alle door haar aan WERKOM ter bewerking of voor
andere doeleinden in het kader van een opdracht aan WERKOM ter beschikking
gestelde zaken hoe ook genaamd, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te
houden tegen alle voorkomende risico’s gedurende de tijd dat deze zaken onder
beheer en/of in de risicosfeer van WERKOM zijn.
9.2 WERKOM is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van WERKOM, niet
aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van aan haar ter beschikking
gestelde modellen, tekeningen, gereedschappen en (hulp)materialen.

10. OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan de schuld van
WERKOM te wijten is of die niet aan WERKOM krachtens wet of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt alsmede elke van de wil van
partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst
door WERKOM onmogelijk is dan wel redelijkerwijs niet (meer) van WERKOM
kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking,
schade aan gewassen als gevolg van klimatologische omstandigheden,
machinestoringen, brand, geweld, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder
geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij
WERKOM c.q. bij haar leveranciers, alsmede toerekenbare tekortkomingen van
derden waardoor WERKOM haar verplichtingen niet (meer) kan nakomen, en
voorts iedere omstandigheid buiten de macht van WERKOM.
10.2 Indien naar het oordeel van WERKOM de overmacht van tijdelijke aard zal zijn,
heeft WERKOM het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten
totdat de omstandigheid die overmacht oplevert is opgeheven.
10.3 Is naar het oordeel van WERKOM de overmachtssituatie van blijvende aard,
waarmee gelijk wordt gesteld een periode van langer dan 3 maanden, dan is
ieder der partijen gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te
gaan, zonder dat er een verplichting van WERKOM ontstaat tot vergoeding van
schade.
10.4 WERKOM is te allen tijde, ook na ontbinding, gerechtigd betaling te vorderen van
de prestaties die ter nakoming van de betreffende overeenkomst reeds zijn
verricht.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 WERKOM is niet aansprakelijk voor enige schade of gehouden tot enige
vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, en of die wordt
geleden door de wederpartij of door derden, tenzij de wederpartij aantoont dat de
schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van WERKOM.
11.2 De door WERKOM te betalen schadevergoeding in het geval van opzet of grove
schuld is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken/verrichte
werkzaamheden dan wel tot het bedrag van de door de
aansprakelijkheidsverzekeraars van WERKOM daadwerkelijk aan WERKOM
uitgekeerde schadepenningen.

12. RECLAMES

12.1 Reclames worden slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze
binnen 7 dagen na levering/uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk ter
kennis van WERKOM zijn gekomen, na het verstrijken van welke termijn ieder
recht van de wederpartij op reclame vervalt. De wederpartij zal geen reclames
kunnen indienen met betrekking tot zaken, die hij heeft verkocht dan wel heeft
bewerkt of verwerkt. Teruggave van geleverde zaken kan uitsluitend geschieden
met uitdrukkelijke instemming van WERKOM en op de daarbij door WERKOM te
bepalen voorwaarden.
12.2 De wederpartij is verplicht WERKOM in de gelegenheid te stellen de reclames te
(laten) onderzoeken en vast te leggen. In het geval daaruit een toerekenbare
tekortkoming aan de zijde van WERKOM blijkt zal zij te haren keuze hetzij de
fouten, gebreken of klachten verhelpen, hetzij een prijsreductie geven. De
prijsreductie zal nimmer de factuurprijs van het geleverde overschrijden.
12.3 De wederpartij is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens
WERKOM op grond van een ingediende reclame op te schorten.
12.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel
binnen 7 dagen na verzenddatum der facturen. Bij niet tijdige indiening vervalt
het recht op reclame.
12.4 Ook indien een reclame tijdig bij WERKOM is ingediend heeft de wederpartij
nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
12.5 Onverminderd het vorenstaande vervalt iedere vordering van de wederpartij op
WERKOM drie maanden nadat de vordering is ontstaan, maar in ieder geval drie
maanden nadat de levering / uitvoering werkzaamheden heeft plaatsgevonden.

13. ZAAKSVORMING

WERKOM wordt en blijft eigenaar van roerende zaken die in het kader van de
overeenkomst met de wederpartij zijn gevormd of ontstaan door vermenging of
anderszins, in ieder geval zolang de wederpartij niet aan zijn
betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook, inclusief rente, kosten en/of
schadevergoeding jegens WERKOM heeft voldaan.

14. RETENTIERECHT

WERKOM is gerechtigd alle zaken, documenten en gelden van de wederpartij,
die zij uit welke hoofde dan ook, onder haar heeft, onder haar te houden en de
afgifte daarvan te weigeren c.q. op te schorten, voor alle vorderingen die
WERKOM op de wederpartij heeft of mocht krijgen.

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1 Voor zover zij daarvan eigenaar is behoudt WERKOM de eigendom van alle door
haar aan de wederpartij geleverde zaken, waaronder zaken die gevormd zijn door
WERKOM, zolang de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens
WERKOM, uit welke hoofde dan ook, inclusief rente, kosten en/of
schadevergoeding jegens WERKOM heeft voldaan.
15.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken nog niet op de wederpartij is
overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd het geleverde te vervreemden of
op enige wijze over de geleverde zaken te beschikken, tenzij met de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van WERKOM.

16. PANDRECHT

WERKOM heeft een pandrecht op alle zaken, documenten en gelden die
WERKOM uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal
krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de wederpartij heeft of mocht
krijgen.

17. ONTBINDING

Indien de wederpartij niet, althans niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige
verplichting die voor haar uit enige met WERKOM gesloten overeenkomst
voortvloeit, alsmede ingeval van beslaglegging, surseance van betaling,
faillissement of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij heeft WERKOM het
recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, onverminderd het recht van
WERKOM op nakoming of schadevergoeding. WERKOM is verder gerechtigd,
ter voldoening van haar opeisbare vorderingen haar aanspraken op grond van
de artikelen 14 tot en met 16 uit te oefenen op de reeds geleverde of nog te
leveren zaken, onverminderd aan WERKOM toekomende aanspraken wegens
schadevergoeding.

18. BETALING

18.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling ofwel bij (af-)levering te
geschieden zonder enige korting of enig recht op verrekening of opschorting,
ofwel door overmaking op een door WERKOM aan te wijzen bankrekening, en
wel binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. De op de bankafschriften van WERKOM aangegeven
valutadatum is bepalend voor het vaststellen van het tijdstip van betaling.
18.2 De door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in
mindering op door WERKOM gemaakte (invorderings-) kosten, vervolgens in
mindering op de aan WERKOM verschuldigde rente en tenslotte tot vereffening
van openstaande facturen op basis van anciënniteit.

19. RENTE EN KOSTEN

19.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft
plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de
factuurdatum de wettelijke (handels-) rente, vermeerderd met een contractuele
rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt
als volledige maand.
19.2 Alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor
rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
tenminste 14% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag met inbegrip
van de wettelijke (handels-)rente en verhoogd met de daarover verschuldigde
omzetbelasting.

20. INTELLECTUELE EIGENDOM

20.1 De intellectuele eigendomsrechten (IE) op door WERKOM vervaardigde zaken,
berusten bij WERKOM.
20.2 WERKOM verkrijgt het IE op een door wederpartij aan WERKOM ter be- en/of
verwerking toevertrouwde zaak, voor zover deze be- en/of verwerking tot gevolg
heeft dat de in opdracht van de wederpartij vervaardigde zaak als een
oorspronkelijk werk in de zin van de Auteurswet moet worden beschouwd.
20.3 Voor zover de IE bij wederpartij berusten, vrijwaart wederpartij WERKOM van
eventuele claims van derden die zich op het standpunt stellen dat WERKOM in
het kader van de uitvoering van de met wederpartij overeengekomen opdracht,
inbreuk heeft gemaakt op de IE van die derde.

21. GESCHILLEN

21.1 Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de
rechtbank Noord-Holland.
21.2 Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van partijen om het nader overeen
te komen een geschil te doen beslechten door middel van arbitrage of bindend
advies.

BIJZONDER DEEL

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 De in dit deel van toepassing verklaarde branchevoorwaarden stellen het
bepaalde in het algemeen deel terzijde, met uitzondering van de
betalingsvoorwaarden in artikel 18 van het algemeen deel en hetgeen overigens
in dit bijzonder deel wordt bepaald.
1.2 Geschillen over de betalingsvoorwaarden van artikel 8 van het algemeen deel
worden beslecht conform de geschillenregeling van artikel 21 van het algemeen
deel.
1.3 Voor de volgende activiteiten hanteert WERKOM branchevoorwaarden, zoals die
luiden op de dag van de aanbieding:
• voor de hoveniersactiviteiten van Werkom Groen en schoon, Wortel en Co en
Total Garden Care: de algemene voorwaarden van de vereniging van
hoveniers en groenvoorzieners (VHG);
• voor de schoonmaakactiviteiten van Werkom Groen en schoon: de algemene
voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden (OSB);
• voor detacheringen: de Algemene Voorwaarden DetaNet;
• op de producten en diensten van Businesspost: de Algemene Voorwaarden
Business Post